سامسون مو Blockstream را ترک می کند و قصد دارد بر روی پذیرش بیت کوین در دولت ملی تمرکز کند - آکادمی یزدانی

وبلاگ