پوتین از کشورهای غیردوست می خواهد که هزینه گاز روسیه را به روبل بپردازند - آکادمی یزدانی

وبلاگ

تلفن تماس: 09127996009
ساعت پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر